efektywniejskuteczniejwydajniej

Dokumentacja techniczna wyrobów medycznych

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie sporządzania dokumentacji technicznej CE wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (MDR - Medical Devices Regulation). 

Rozporządzenie dotyczące wyrobów medycznych Unii Europejskiej 2017/745 (MDR) obowiązuje od 26 maja 2021 r. Zastępuje obowiązującą wcześniej Dyrektywę Rady Europejskiej 93/42/EWG (MDD - Meducal Device Directive). Rozporzadzenie MDR 2017/745 jest obowiązkowe dla firm wprowadzających wyroby medyczne na rynek EU. Wszyscy producenci wyrobów medycznych chcący sprzedawać swoje wyroby na terenie Unii Europejskiej zobowiązani są do opracowania dokumentacji technicznej CE oferowanych wyrobów wg tegoż Rrozporządzenia. 

Otrzymanie potwierdzenia jednostki regulacyjnej w jednym z krajów członkowskich UE o zgodności przedstawionej dokumentacji technicznej CE z Rozporządzeniem MDR pozwala oferować wyroby medyczne we wszystkich krajach członkowskich. 

Doświadczeni Eksperci ST Consulting opracowują dokumentację techniczną CE wyrobów medycznych wg rozporządzenia MDR 2017/745 oraz dają pełne wsparcie w procesie przejścia ze starego rozporządzenia EU MDD do Rozporządzenia MDR, jak równiez w kontaktach z krajowym organem regulacyjnym - Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójccych.

Roporządzenie w sprawie wyrobów medycznych w Unii Europejskiej (MDR) ustanawia system klasyfikacji wyrobów medycznych w oparciu o optencjalne ryzyko związane z ich użytkowaniem i dzielą się na 4 grupy (grupa I, grupa IIa, grupa IIb oraz grupa III). Kwalifikacja wyrobu medycznego do odpowiedniej gruupy ma kluczowe znaczenie, ponieważ wskazuje odpowiednią ścieżkę przeprowadzenia oceny zgodności oraz zakres dokumentacji CE wyrobów medycznych, którą producenci muszą sporządzić.  


Zakres naszych usług jest następujący:


Opracowanie kompleksowej strategii przygotowania dokumentacji technicznej wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (MDR)


W ramach strategii opracowania dokumentacji technicznej CE wyrobów medycznych wg Rozporządzenia MDR 2017/745 na podstawie informacji przekazanych przez klienta, nasi Eksperci wstępnie kwalifikują wyrób medyczny do odpowiedniej klasy wyrobów medycznych. Na tej podstawie przygotowują sposób postępowania, zakres dokumentacji technicznej wyrobów medycznych oraz określają sposób postepowania z Organem Regulacyjnym.   


Kompleksowe opracowywanie dokumentacji technicznej wyrobów medycznych wg Rozporządzenia UE 2017/745 (MDR)


Nasi Eksperci opracowują całościowo kompleksową dokumentację techniczną CE wyrobów medycznych wg Rozporządzenia MDR oraz dają pełne wsparcie w zgłaszaniu dokumentacji do Organu Regulacyjnego oraz w kontaktach z Organem Regulacyjnym. Analiza luki (GAP Analisys)


Doświadczeni  Eksperci ST Consulting pomogą przeprowadzić niezależną analizę luk w dokumentacji CE wyrobów medycznych, procedurach i procesach, aby spełnić wymagania Rozportządzenia MDR  dotyczące wyrobów medycznych. Analizę luki stosuje się na przykład w przejściu z Rozporządzenia MDD na Rozporządzenie MDR. 


Szkolenia z Rozporządzenia MDR 2017/745

Oferujemy szkolenia obejmujące swą tematyką Rozporządzenie MDR 2017/745